12

Hệ sơn trên kim loại

Hệ sơn trên kim loại

– Là hệ sơn 2k – hai thành phần. – Chuyên dụng cho kim loại như:…

Mô tả

12

Hệ sơn trên kim loại