son-2k-a450-974-35

Hệ sơn 2K

Hệ sơn 2K

– Là hệ sơn hai thành phần, sử dụng chất làm cứng (đóng rắn hệ…